+385 (0)99 473 7131 / info@explora.hr

Standardne informacije o putovanju

Standardne informacije o putovanju u paket-aranžmanu

Ponuđena kombinacija usluga putovanja jest paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu.

Ugovaratelj/Korisnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžman. Turistička agencija „Okapi “, Split, Getaldićeva 31, „Okapi“ d.o.o., Split, Getaldićeva 31 u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline.

Turistička agencija „Okapi“, Split, Getaldićeva 31, „Okapi“ d.o.o., Split, Getaldićeva 31 ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu ugovarateljevih/korisnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije ugovaratelja/korisnika u slučaju da postane nesolventna .

Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu.

– Ugovaratelji/Korisnici će dobiti sve bitne informacije o paket-aranžmanu prije sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

– Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom.

– Ugovaratelji/Korisnici dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili turističkom agencijom.

– Ugovaratelji/Korisnici mogu prenijeti paket-aranžman na drugu osobu uz obavijest o tome u razumnom roku i moguće plaćanje dodatnih troškova.

– Cijena paket-aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijena goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8% cijene paket-aranžmana, ugovaratelj/korisnik može raskinuti ugovor. Ako organizator pridrži pravo na povećanje cijene, ugovaratelj/korisnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova.

– Ugovaratelji/Korisnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket-aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket-aranžmana trgovac odgovoran za paket-aranžman otkaže paket-aranžman, ugovaratelji/korisnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu.

– Ugovaratelji/Korisnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket-aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket-aranžman.

– Osim toga, ugovaratelji/korisnici u svakom trenutku prije početka paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koja se može opravdati.

– Ako nakon početka paket-aranžmana značajne elemente paket-aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, ugovaratelji/korisnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid.

– Ugovaratelji/Korisnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način.

– Ako se ugovaratelj/korisnik nađe u poteškoćama, organizator mu mora pružiti pomoć.

– Ako organizator, ili u pojedinim državama članicama prodavatelj, postane nesolventan, osigurava se povrat plaćanja. Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj postane nesolventan nakon početka paket-aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osigurana je repatrijacija ugovaratelja/korisnika. Organizator/prodavatelj turistička agencija „Okapi“ d.o.o., Split, Getaldićeva 31/ „Okapi“ d.o.o., Split, Getaldićeva 31, ugovorio je zaštitu u slučaju nesolventnosti kod društva za osiguranje “GENERALI” D.D. Split, Poljička cesta 43 (broj police jamčevnog osiguranja P15-1020000973 vrijedi od 5.2.2024. do 5.2.2025.). Ugovaratelji/Korisnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom na adresi “GENERALI” D.D. Split, Poljička cesta 43 tel:+385 (0) 21 350800, fax: +385 (0) 21 350888, e-mail: info.hr@generali.com ili, prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti (Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, Hrvatska; e-mail: pravni@mint.hr, tel: +385 1 6169 243) ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti organizatora/prodavatelja „Okapi“ d.o.o., Split, Getaldićeva 31/„Okapi“ d.o.o., Split, Getaldićeva 31.

Poveznica na Direktivu (EU) 2015/2302 i Zakon o pružanju usluga u turizmu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302 i https://www.zakon.hr/z/343/Zakon-o-pru%C5%BEanju-usluga-u-turizmu

Sukladno Zakonu Agencija je dužna ugovaratelju/korisniku ponuditi putna osiguranja.

Potpisom ugovora o putnom aranžmanu ugovaratelj/korisnik potvrđuje da mu je ponuđen opisani paket putnih osiguranja. U slučaju da ugovaratelj/korisnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili putem Agencije.

Potpisom ugovora o putnom aranžmanu ugovaratelj/korisnik potvrđuje da je upoznat(a) sa preporukama MVEP (poveznica

 

X