+385 (0)21 671 348 / +385 (0)99 473 7131 / info@explora.hr

Načini plaćanja

CIJENA I NAČINI PLAĆANJA

Cijene aranžmana izražene su u kunama (HRK). Obračun je prema srednjem tečaju za euro(EMU) Hrvatske narodne banke. Za tečajne promjene od 2,5% ili više Agencija ima pravo razmjernog povišenja cijene. Cijene svih aranžmana koji uključuju prijevoz, kalkulirane su na bazi vrijedećih cijena pogonskih goriva na dan objave Aranžmana. Za slučaj povišenja cijene pogonskog goriva za autobuse (diesel D-2) ili za zrakoplove (jet gorivo – kerozin) u odnosu na cijenu koja je korištena u kalkulaciji, a za više od 5%, Agencija će uvećati cijenu aranžmana za razmjeran iznos uvećanja troškova goriva. Za slučaj većih poremećaja cijena goriva, Agencija ima pravo uvećati cijenu iz tog temelja, do najviše 8% bez posebne suglasnosti Ugovaratelja/Korisnika. Za slučaj potrebe povećanja cijene za više od 8%, Agencija je obvezna zatražiti suglasnost Ugovaratelja/Korisnika. U slučaju da Ugovaratelj/Korisnik odbije dati suglasnost za povišenje cijene, Agencija je obvezna isplatiti sva do tada uplaćena sredstva bez odbitaka, osim za dio koji bi se odnosio na zrakoplovnu kartu kupljenu od niskotarifnog zrakoplovnog prijevoznika ili drugog zrakoplovnog prijevoznika od kojeg se po uplati rezervacije vršila kupnja zrakoplovne karte u cijelosti o čemu je ugovaratelj/korisnik informiran prije uplate, s obzirom na to da je taj iznos uvijek nepovratan u slučaju da Ugovaratelj/Korisnik odustaje od aranžmana.

Uplata rezervacije vrši se odmah ili najkasnije u roku od dva (2) radna dana od ispunjene prijave za putovanje, tj. sklapanja Ugovora. Ugovaratelj/Korisnik može izvršiti i cjelokupnu uplatu prilikom sklapanja Ugovora. Nakon sklapanja ugovora i uplate rezervacije obveza Ugovaratelja/Korisnika je da trideset (30) dana prije početka Aranžmana (putovanja) izvrši uplatu preostalog dijela do cjelokupne cijene Aranžmana ili osigura neosporno plaćanje preostalog iznosa. Kada se radi o “rezervaciji na upit”, ugovoritelj/korisnik turističkog aranžmana dužan je uplatiti najmanje 10% ukupne cijene aranžmana, odnosno minimalno 300 kuna, a koji je iznos nepovratan u slučaju odustajanja od programa za kojeg je ugovoritelj/korisnik tražio rezervaciju. Prije uplate ovdje definiranog pologa, Agencija nije dužna obaviti rezervaciju za traženi program. Navedeno se ne primjenjuje ukoliko potencijalni korisnik aranžmana samo prikuplja ponude, odnosno ukoliko se ne obavlja rezervacija.

Izdvojeno iz OPĆIH UVJETA ORGANIZACIJE TURISTIČKIH PAKET ARANŽMANA, točka broj 8.

 

X